Afkortingen

Afkortingen (in de zorg)
 

A
 
AAW
Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet
ABW
Algemene Bijstands Wet
ADL
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
ADV
ArbeidsDuurVerkorting
AKW
Algemene KinderbijslagWet
AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur
ANW
Algemene NabestaandenWet
AOW
Algemene OuderdomsWet
ARBO
ARBeidsOmstandighedenwet
AWB
Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZI
Algemene ZwakzinnigenInrichting
B
 
Balans
Landelijke vereniging van ouders van kinderen en (jong) volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen
BAO
BAsisOnderwijs
BE
BasisEducatie
BIG
(Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BIZA
Ministerie van BInnenlandse ZAken
BJ
Bureau Jeugdzorg
BMT
Wet Boeten, Maatregelen en Terug- en invordering sociale zekerheid
BOPZ
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BOSK
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
BPCO
Besturenraad Protestants Christelijk (Speciaal) Onderwijs
BSO
BuitenSchoolse Opvang
BVE
BeroepsVormende Educatie
BW
Burgerlijk Wetboek
BW
Begeleid Wonen
BZW
Begeleid Zelfstandig Wonen
C
 
CAO
Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CAK-BZ
Centraal AdministratieKantoor Bijzondere Ziektekosten
CBA
Centraal Bureau Arbeidsvoorziening
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CG-Raad
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
CCE
Centrum voor Consultatie en Expertise
CIG
Centrale Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
CPB
Centraal PlanBureau
CRI
Centrale Recherche Informatiedienst
CSO
Coordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
CTG
College Tarieven Gezondheidszorg
CTSV
College van Toezicht Sociale Verzekeringen
CVZ
College voor ZorgVerzekeringen
CVI
Commissie Voor Indicatiestelling
CVO
Commissie Van Onderzoek
CWI
Centra voor Werk en Inkomen
CWZ
Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg
D
 
DAC
DagActiviteitenCentrum
DGB
Directie GehandicaptenBeleid VWS
DK
Dit Koningskind’, vereniging van Gereformeerde gehandicapten, hun ouders en vrienden
DSM
Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders
DTG
Dagverblijven en Tehuizen Gehandicapten
DVO
Dagcentrum voor VOlwassenen met een verstandelijke handicap
E
 
EK
Eerste Kamer
ESF
Europees Sociaal Fonds
ESM
(onderwijs voor kinderen met) Ernstige Spraak/taalMoeilijkhedenF
FTE
Full Time Eenheid
FvO
Federatie van Ouderverenigingen
FWG
FunctieWaardering Gezondheidszorg
G
 
GAK
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, tegenwoordig UWV
GGD
Gemeentelijke GezondheidsDienst
GGZ
Geestelijke GezondheidsZorg
GOG
Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid
GSD
Gemeentelijke Sociale Dienst
GVT
GezinsVervangend Tehuis
H
 
HBO
Hoger BeroepsOnderwijs
HH
'Helpende Handen’, vereniging gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
I
 
IBZW
Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
ICT
Informatie- en Communicatie Technologie
IDC
Informatie- en DocumentatieCentrum
IGZ
Inspectie voor de GezondheidsZorg
IE
Inclusion Europe
II
Inclusion International
IPO
Interprovinciaal Overleg
IPOG
InterProvinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid
ISO
International Standard Organization
J
 
K
 
KB
Koninklijk Besluit
KBOH
Stichting Kwaliteits- en BruikbaarheidsOnderzoek Hulpmiddelen
KDC
KinderDagCentrum
KGVT
KinderGezinsVervangend Tehuis
KMBO
Kort Middelbaar BeroepsOnderwijs
KVT
KortVerblijf Tehuis
KWZ
KwaliteitsWet Zorginstellingen
L
 
LFB-OS
Landelijke Federatie van Belangenverenigingen ‘Onderling Sterk’
LCIG
Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LG
Lichamelijk Gehandicapten
LGF
LeerlingGebonden Financiering
LISV
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
LOCO
Landelijke Organisatie Clientenraden Ouderenzorg
LOM
Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden
LOREP
Landelijke Organisatie REgionale Patienten Consumentenplatforms
LPR
Landelijke Patienten- en bewonersRaden in de geestelijke gezondheidszorg
LSR
Landelijk Steunpunt ClientenRaden
LVT
Landelijke Vereniging Thuiszorg
LWOO
LeerWegOndersteunend Onderwijs
M
 
MBO
Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCG
Meervoudig Complex Gehandicapt
MDGO
Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs
MEE
voorheen Sociaal Pedagogische Dienst
MEE Nederland
voorheen Vereniging SOMMA
MenM
Middelen en Maatregelen
MGZ
Maatschappelijke GezondheidsZorg
MJA
MeerJarenAfspraken
MKG
Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg
ML
[b](onderwijs voor) [b]MoeilijkLerenden
MSPO
Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs
MvA
Memorie van Antwoord
MvJ
Ministerie van Justitie
MvT
Memorie van Toelichting
N
 
NBW
Nieuw Burgerlijk Wetboek
NCVG
Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten
NGBZ
Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
NebasNsg
Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking
NEF
Nationaal EpilepsieFonds
NIZW
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NKGG
zie NCVG
NMA
Nederlandse MededingingsAutoriteit
NOSW
Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening
NOV
Nederlandse Organsaties Vrijwilligerswerk
NPCF
Nederlandse Patienten Consumenten Federatie
NVA
Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met stoornissen uit het autistisch spectrum
NVAVG
Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijke Gehandicapten
O
 
OC&W
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
OR
OndernemingsRaad
P
 
PEMBA
Wet Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PGB
PersoonsGebonden Budget
PGGM
Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
Phil.
PhiladelphiaSupport, Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden
PO
Primair Onderwijs
PPCP
Provinciaal Patienten Consumenten Platform
PPG
Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
PPT
Praktische Pedagogische Thuishulp
PR
Public Relations
PRO
PRaktijkOnderwijs
PVB
PersoonsVolgend Budget
R
 
RBA
Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening
RBJ
Regionaal Bureau Jeugdzorg
REA
 
(Re)integratie Arbeidsgehandicapten
 
REC
Regionaal ExpertiseCentrum
RIO
Regionaal Indicatie Orgaan
RMO
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
ROC
Regionaal Opleidingen Centrum
ROZ
Regionaal Overleg(orgaan) Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
RPCP
Regionaal Patienten Consumenten Platform, vanaf 2007 Zorgbelang genaamd
RVC
Regionale VerwijzingsCommissie
RVVZ
Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering
RVZ
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
S
 
SBO
Speciaal BasisOnderwijs (vroeger ML en LOM)
SCP
Sociaal Cultureel Planbureau
SDS
Stichting Down Syndroom
SER
Sociaal Economische Raad
SEV
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SGVLG
Sterk Gedragsgestoorde licht Verstandelijk Gehandicapten
SOL
Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
SOMMA
Landelijke vereniging van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap (is in 2004 MEE geworden)
SPD
Sociaal Pedagogische Dienst (tot 2004, daarna MEE)
SUWI
Wet Structuur Uitvoerings-organisatie Werk en Inkomen
SVB
Sociale VerzekeringsBank
SW
Sociale Werkvoorziening
SWOG
Stichting Waren Onderzoek Gehandicapten
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T
 
THC
ThuisHulpCentrale
TK
Tweede Kamer
TOG
Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen
U
 
UVI
UitVoeringsInstelling
UWV
Uitvoeringsorganisatie WerknemersVerzekeringen
V
 
V&V
Verpleging & Verzorging
VG
Verstandelijk Gehandicapten
VGN
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIM
Vereniging voor een geintegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down
VN
Verenigde Naties
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOG
Vereniging van Ondernemingen in Gepremieerde en gesubsidieerde sector
VOGG
Algemene vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
VOLG
Vereniging van Ouderorganisaties bij scholen en centra voor Lichamelijk Gehandicapten, gefuseerd met BOSK
VRIN
Vereniging van Revalidatie Instellingen Nederland
VROM
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSOP
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen
VTO
VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen
VTV
VrijeTijdsbesteding en Vorming
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
 
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
WAGGS
Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector
WAJONG
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering JONGgehandicapten
WAO
Wet ArbeidsOngeschiktheidsverzekering
WAZ
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WEB
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEZ
Wet Exploitatie Zorgvoorzieningen
WFV
Wet Financiering Volksverzekering
WGBO
Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
WIW
Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKCZ
Wet Klachtrecht Clienten Zorginstellingen
WMCZ
Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOI
Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
WOR
Wet op de OndernemingsRaden
WPR
Wet PersoonsRegistraties
WSW
Wet Sociale Werkvoorzieningen
WTG
Wet Tarieven Gezondheidszorg
WVG
Wet Voorzieningen Gehandicapten
WW
WerkloosheidsWet
WZV
Wet ZiekenhuisVoorzieningen
Z
 
ZFW
ZiekenFondsWet
ZML
Zeer Moeilijk Lerenden
ZN
Zorgverzekeraars Nederland
ZRS
ZorgRegistratieSysteem voor mensen met een verstandelijke handicap
ZW
ZiekteWet